پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید به سایت من . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید.
بازدید : 1028
نویسنده : ابوالفضل رخشانفر
ﺩﺭ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺍﺯ ﻣﺠﻠﻪ ﻫﻤﺸﻬﺮﯼ ﺩﺍﻧﺴﺘﻨﯿﻬﺎ ‏( ﺷﻤﺎﺭﻩ ۱۳۳ ﺑﻪ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۲۵ ﺗﯿﺮ ۱۳۹۴‏) ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﯼ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻭﮐﯿﻞ ﻣﺪﺍﻓﻊ ﺷﯿﻄﺎﻥ، ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺩﺭﮔﺬﺷﺖ ﮔﺮﯾﺴﺘﻮﻓﺮ ﻟﯽ ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶﻫﺎﯼ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﺳﯿﻨﻤﺎ؛ ﺍﺯ ﺩﺭﺍﮐﻮﻻ ﻭ ﻓﺮﺍﻧﮑﺸﺘﺎﯾﻦ ﺗﺎ ﺳﺎﺭﻭﻣﺎﻥ، ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﺁﻗﺎﯾﺎﻥ ﻣﻬﺪﯼ ﺑﻨﻮﺍﺭﯼ ﻭ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺁﺫﺭﻧﻮﺍ ﺑﻪ ﭼﺎﭖ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺁﻥ ﺧﺎﻟﯽ ﺍﺯ ﻟﻄﻒ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﻣﻄﻠﺐ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﻣﺠﻠﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﮐﻨﯿﺪ. ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﮐﺮﯾﺴﺘﻮﻓﺮ ﻟﯽ ﻭ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺩﯾﺪﺍﺭ ﺍﻭ ﺑﺎ ‏«ﺍﯾﺎﻥ ﻣﮏ ﮐﻠﻦ‏» ﺑﺎﺯﯾﮕﺮ ﻧﻘﺶ ﮔﻨﺪﺍﻟﻒ ﺩﺭ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺷﺎﻡ ﭘﯿﺘﺮ ﺟﮑﺴﻮﻥ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﻫﺎﯼ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ: ﻓﺮﺍﻧﮑﻨﺸﺘﺎﯾﻦ‏(۱۹۵۷ ‏) ، ﺩﺭﺍﮐﻮﻻ ‏(۱۹۵۸‏) ، ﺍﺭﺑﺎﺏ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ ‏( ۲۰۰۱،۲۰۰۲،۲۰۰۳ ‏) ، ﺟﻨﮓ ﺳﺘﺎﺭﮔﺎﻥ ‏(۲۰۰۵ ﻭ ۲۰۰۸‏) ، ﻣﺮﺩ ﭘﻮﺷﺎﻟﯽ‏(۱۹۷۳‏) ﻭ ..… ﻣﯿﭙﺮﺩﺍﺯﺩ، ﺳﭙﺲ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺯﻭﺍﯾﺎﯼ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺮﯾﺴﺘﻮﻓﺮ ﻟﯽ ﺭﺍ ﺭﺍ ﺑﯿﺎﻥ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﻦ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﺑﺰﺭﮒ ﺍﺳﺖ . ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺜﺎﻝ: ❝ ‏« ﺍﺯ ﻫﻮﺍﺩﺍﺭﺍﻥ ﭘﺮ ﻭ ﭘﺎﻗﺮﺹ ﺗﺎﻟﮑﯿﻦ ﺑﻮﺩ. ﻫﺮﺳﺎﻝ ﺣﺪﺍﻗﻞ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﻫﺎﺑﯿﺖ ﻭ ﮐﻞ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻧﺪ. ﺍﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮﺩ ﺍﺯ ﮐﻞ ﻧﻘﺶ ﺁﻓﺮﯾﻨﺎﻥ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﯼ ﭘﯿﺘﺮ ﺟﮑﺴﻮﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﻟﮑﯿﻦ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺣﻀﻮﺭﯼ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﮐﺮﺩﻩ. ﻟﯽ ﻭ ﺗﺎﻟﮑﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺗﻔﺎﻗﯽ ﺩﺭ ﮐﺎﻓﻪ ﺍﯼ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯿﺮﺳﻨﺪ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺍﺭﺍﺩﺕ ﺷﺪﯾﺪ ﻟﯽ ﺑﻪ ﺍﺳﺘﺎﺩ، ﺗﺎﻟﮑﯿﻦ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﯼ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﯼ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ، ﺍﻭ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﮔﻨﺪﺍﻟﻒ ﺑﺒﯿﻨﺪ. ‏» ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﻫﻢ ﭘﯿﺎﻡ ﻫﺎﯼ ﺗﺴﻠﯿﺖ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﺸﻬﻮﺭ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﯿﻢ ﺑﺮﺗﻮﻥ ﻭ ﭘﯿﺘﺮﺟﮑﺴﻮﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻫﺎﯼ ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮﯾﺴﺘﻮﻓﺮ ﻟﯽ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩبازدید : 1283
نویسنده : ابوالفضل رخشانفر

روزهای مهم از سقوط باراد-دور تا پایان دوران سوم 3019 1419ت.ش.(ماه ها و روزها مطابق تقویم شایر ارئه شده است.) مارس،27. بارد دوم و تورین سوم(خودسنگ)دشمن را از دیل بیرون می رانند.28 گذشتن کلبورن از آندوین؛آغاز تخریب دول گولدور. آوریل،6. دیدار کلبورن و تراندویل.8 مراسم تجلیل حامل حلقه در دشت کورمالن. مه،1. تاج گذاری شاه اله سار،عزیمت الروند و آرون از ریوندل.8 ائومر وائووین با پسران الروند عازم روهان می شوند.20 رسیدن الروند و آرون به لورین.27 ملتزمین رکاب آرون لورین را ترک می کنند. ژوئن،14. پسران لروند به ملتزمین می پیوندند و آرون را به ادوراس می آورند.16 آنان عازم گوندور می شوند.25 شاه اله سار نهال درخت سفد را می یابد. روز نیمه سال. ازدواج اله سار با آرون. ژوئیه،18. بازگشت ائومر به میناس تیریت.19 حرکت مشایعین جنازه ی شاه تئودن. آگوست،7. رسیدن مشایعین به ادوراس.10 مراسم تدفین شاه تئودن.14 میهمانان ازشاه تئودن اجازه رفتن می خواهند.18 رسیدن به گودی هلم.22 رسیدن به ایزنگارد،آنان هنگام غروب شاه غرب را وداع می گویند.28رسیدن گروه به سارومان.سارومان راه خودرابه طرف شایر برمی گرداند. سپتامبر،6. گروه در دیدرس کوه های موریا توقف می کنند.13 جدا شدن کلبورن و گالادریل از گروه و حرکت باقی گروه به سوی ریوندل.21 رسیدن گروه به ریوندل.22 یکصد و بیست و نهمین سالروز تولد بیلبو.رسیدن سارومان به شایر. اکتبر،5. گندالف به همراه هابیت ها ریوندل را ترک می گویند.6 از گدار بروآینن می گذرند، فرودو برای نخستین بار بازگشت درد را احساس می کند.28 رسیدن آنان هنگام غروب به بری.30 گروه بری را ترک می گویند.«مسافران»درتاریکی شب به پل برندی واین می رسند. نوامبر،1. دستگیری هابیت ها در فراگ مورتون.2 رسیدن گروه به بای واتر و تحریک مردم شایر برای قیام.3 نبرد بای واتر و نابودی سارومان.پایان جنگ حلقه. 3020 1420 ت.ش: سال بی نظیر فراوانی مارس،13. بیمار شدن فرودو (درست در سالروزمسموم شدن اش با زهر شلوب). آوریل،6. درخت مالورن در میدان جشن گل می دهد. مه،1. ازدواج سام وایز با روز. روز نیمه سال. فرودوازمقام نایب شهرداراستعفاءمی دهد،و ویل ویت فوت به سرکارخودباز می گردد. سپتامبر،22. یکصد و سیوامین سالروز تولد بیلبو. اکتبر،6. فرودو دوباره بیمار می شود. 3021 1421 ت.ش:آخرین سالروز دوران سوم مارس،13 بیماری دوباره فرودو.25 تولد الانور خوب روی(وی به دلیل زیبایی اش به«خوب روی»مشهور شد؛بسیاری می گفتن که او بیشتر شبیه دوشیزه الف ها بود تا هابیت.دختر موهای زرین داشت که تا به آن هنگام در شایر نسیار نادر بود؛اما دو دختر دیگر سام وایز نیز زرین موی بودند.وهمین طور بسیاری از کودکانی که در آن دوران از مادر زادند.)دختر سام وایز.در این روز دوران چهارم مطابق تقویم گوندور آغاز شد. سپتامبر،21. عزیمت فرودو و سام وایز از هابیتون.22 فرودو و سام وایز در وودی اند با دارندگان حلقه ملاقات می کنند،آنان عازم آخرین سفرهستند.29رسیدن گروه به لنگرگاه خاکستری. فرودو و بیلبو به همراه سه دارنده ی حلقه در کشتی می نشینند.پایان دوران سوم. اکتبر،6. بازگشت سام وایز به بگ اند.هدف فانتزی
نوشته شده در دو شنبه 20 / 4 / 1394
بازدید : 1391
نویسنده : ابوالفضل رخشانفر

مجموعه آثار تالکین به همراه تعدادی دیگر از آثار فانتزی را می‌توان آثار فانتزی کلاسیک دانست. اگر بخواهیم برای این دسته از آثار فانتزی ویژگی ای قائل باشیم، می‌توان به مفاهیم و تمثیل‌های مستتر در لایه‌های داستانی و روایات ساده و سنتی داستان اشاره کرد. در این داستان‌ها عمدتاً نویسنده با توجه به عقاید، اساطیر و مفاهیم و رسومات گذشته و ایده آل‌های خودش سعی در اشاره به آن‌ها و زنده کردن حقیقت‌های مدنظرخود باتوجه به نقش آن‌ها در داستان داشت. به همین خاطر می‌توان نویسندگانی مثل تالکین و لوییس را نویسندگانی حقیقت گرا دانست اما دسته ای دیگر از آثار عملاً در تضاد با آثار فانتزی حقیقت گرا قرار دارند، این آثار جدای از اینکه وجه غالب آن‌ها سرگرمی و مفاهیم و پیام‌های انتقالی در این داستان از کمرنگ تر از آثار تالکین است بیشتر در مورد غدغه های شخصی و کنکاش در مورد ماهیت انسان هستند. از جمله‌ی این آثار می‌توان به نغمه ای از آتش و یخ اثر جی.آر.آر مارتین اشاره کرد. نغمه دارای روایتی مدرن است که مخاطب را بیشتر به قهرمان و احوالات درونی آن نزدیک می‌کند ولی این به نوعی به دور از رمانتیسم غالب در آثار فانتزی و حتی نزدیک ادبیات ناتورال و کارهای نویسنده‌ی بزرگی مثل زولا است، می‌توان نغمه ای از آتش و یخ را ترکیبی از داستانی در بستر قرون وسطی دانست که مایه ای از فانتزی به آن اضافه شده است. در آثار تالکین این حقیقت است که ارزش دارد این گونه است که تورین تورامبار به خاطر پی بردن به حقیقت تلخ تن به خودکشی شرافت مندانه می‌دهد و نیه نور نگون بخت مرگ را انتخاب می‌کند ولی مثلاً در نغمه نه صرفاً حقیقت بلکه این واقعیت و نحوه استفاده از این واقعیت است که حائز اهمیت است. هرچند که این واقعیت زشت و غیر قابل پذیرش باشد ولی چون ممکن است باعث ارتقا شود دارای ارزش است. نمود این وجه را می‌توان در سخنی که پتایر بیلیش به لرد می‌گوید، یافت: ❝ پتایر بیلیش: آشوب یه چاه نیست، آشوب یه نردبونه! خیلی از کسایی که سعی کردن ازش بالا برن شکست خوردن سقوط اونا رو خرد کرد؛ و بعضی‌ها شانسی برای بالا رفتن دارن اما اونا قبول نمیکنن اونا به مملکت می چسبن یا به خدایان یا به عشق. دروغ‌هایی کنایه آمیز! فقط نردبونه که واقعیه، بالا رفتن تنها چیزیه که وجود داره! در فانتزی‌های کلاسیک، شخصیت‌ها بر مبنای ارزش و ضد ارزش به شخصیت منفی و مثبت تقسیم می‌شوند ولی مثلاً نغمه آتش و یخ تا حدودی وجه تفریق دهنده فرصت و تهدید است یعنی عملاً قهرمانانی بیشتر محبوب‌اند که از فرصت‌ها با توجه به کیاست و فراست خود استفاده کنند مثل تایوین و سرسی لنیستر، لیتل فینگر و واریس و در این میان مهم نیست که چقدر به اصول اخلاقی و انسانی پایبنداند و اصلاً آن‌ها را قبول دارند (که ندارند) و تنها برای آن‌ها ارتقا مهم است و برای این گونه شخصیت‌ها هدف، وسیله را توجیه می‌کند چون خود را محور همه چیز و برتر از همه می‌دانند و واقعیت در سازگاری با خواسته آن‌ها امکان وجود می‌یابد ولی در آثار تالکین این گونه نیست و هدف به هر وسیله ای امکان پذیر نیست. حتی شخصیت‌های منفی دنیای تالکین دلیل سقوط عمیق تر و موجه تری دارند مثلاً ملکور و سائورون بخاطر قدرت طلبی و میل به برتر بودن و نامحدود بودند عصیان می‌کنند یا فئانور (البته اگر اورا شخصیتی منفی بدانیم) بیشتر بخاطر خشم، آتش درون و میل به عصیان و سرکشی که در نهاد آدمی است ولی اگر به کنکاش در اندیشه شخصیت‌های منفی نغمه آتش و یخ به پردازیم به دلایل سطحی یا بی اهمیت تری می‌رسیم. در دنیای تالکین ارزش و ضد ارزش ملاک است و زایش تراژدی از زیرپاگذاشتن حقیقت و ارزش و دوری از فطرت آغاز می‌شود ولی در دنیای مارتین نادیده گرفتن فرصت و غفلت از آن سبب سقوط است (البته منظور من شکست است و نه سقوط معنوی و روحی) این گونه است که قهرمانانی از دنیای مارتین که بیشترین شباهت را به قهرمانان دنیای تالکین دارند عملاً از همان ابتدا در معرض تباهی قرار می‌گیرند چون شاید نمی‌توانند خود را با واقعیت موجود تطبیق و سازگاری دهند: کال دروگو: جنگ سالاری ساده که شاید بخاطر نداشتن تدبیر و نیرنگ جان خود و تاج و تخت خود را از دست می‌دهد ادارد استارک: شخصیتی والا که چوب ترحم به دشمن خود (سرسی لنیستر که همسر دوست او رابرت باراثیون بود) و قانع بودند (ادعا نداشتن نسبت به تاج و تخت و تصاحب نکردن آن در زمانی که فرصت تصاحب بود) را می‌خورد و در نهایت آبرویش بر باد، سرش به دست جلاد و دخترانش به اسیری گرفته می‌شوند (البته آریا فرار می‌کند). داستان‌های مدرن فانتزی دارای کنش، سرگرمی و حس همذات پنداری بیشتری برای مخاطب هستند ولی شاید بعد از رسیدن به این هدف کارکرد خود را از دست می‌دهند. ویژگی اصلی فانتزی از نظر مصحف این سطور، زنده کردن ارزش‌ها و ایده آل‌های فراموش شده در واقعیت پلشت بیرون است، واقعیت تا دم در فانتزی می‌آید ولی وارد نمی‌شود ولی مثلاً در نغمه چنان عرصه تنگ، فضا تاریک و حقیقت خوار می‌شود که باید شخصیت‌های داستان برای نیل به موفقیت پست تر و بی رحم تر از ددان دنیای واقعی باشند و این گونه است که گاهی این داستان‌ها به بجای اینکه نوید دهنده امید و روشنی باشند بذر ناامیدی و یاس را د دل خواننده می‌پراکنند، چنانچه باید از این فانتزی سیاه به واقعیت موجود پناه برد! این گونه آثار این پیام را دارند که حقیقتی وجود ندارد و اگر دارد جز مشتی باورهای ذهنی و سد راه موفقیت نیست بلکه این واقعیت هرچند پست و سازگاری و بهره برداری از آن است که ارزش دارد. اگر مثلاً در سیلماریلیون (و به عنوان مثال الف‌ها در بازگشت الف‌ها به خانه اولیه) مسئله شدن و حرکت دوباره به سمت منشأ و روشنی است در نغمه مسئله بودن است، بودن به هر قیمتی و به قیمت مرگ ایده آل‌ها و ارزش‌ها و این هشداری برای ادبیات فانتزی که چیزی می‌تواند نوید دهنده‌ی روشنی ست هرچند با قالبی نو و جذاب، به ضد خود و ضد اهداف فانتزی تبدیل نشود.بازدید : 1170
نویسنده : ابوالفضل رخشانفر

انتشارات هارپر کالینز اخیرا به صورت رسمی وعده انتشار کتاب دیگری از پروفسور جی. آر. آر. تالکین را در ۲۷ آگوست امسال داده است. این کتاب که داستان کولروو (The Story of Kullervo) نام دارد به دست خانم ورلین فلیگر، پروفسور دپارتمان انگلیسی دانشگاه مریلند ویرایش شده است. وی تدریس دروسی مانند مقایسه افسانه ها، ادبیات قرون وسطا و آثار جی. آر. آر. تالکین را برعهده دارد و ویرایش متفاوتی از کتابی نظیر آهنگر ووتون ماجور و چندین کتاب در باب آثار تالکین به چاپ رسانده است. تالکین داستان کولروو را در سال ۱۹۱۴ براساس یک داستان افسانه ای فنلاندی بازنگری و بازنویسی کرده بود و به گفته ی تالکین این داستان از اولین تلاش های وی برای خلق افسانه ای از خودش بوده است. این داستان ماجرای کولروو، پسر کالروو، پسربچه ای یتیم با قدرت خارق العاده و سرنوشت و داستانی تاریک، تراژدیک و غمناک است را بیان می کند که جادوگری پلید پدر کولروو را می کشد، مادرش را می دزدد و سه بار قصد کشتن خودِ کولروو را در هنگام کودکی داشته است. کولروو در راه انتقام با کمک سگ محافظ سیاهرنگی ماجراهای بسیاری را از سر می گذراند، اما در انتها در می یابد که حتی در انتقام هم نمی توان از سرنوشت تاریک خود فرار کرد. این شخصیت و سرنوشت تاریک بعدها اساس کار تالکین برای خلق تورین تورامبار، از نسل سلحشورترین آدمیان فانیِ داستان های سیلماریلیون و فرزندان هورین بود و شباهت های بسیاری در وقایع زندگی تورین تورامبار و کولروو وجود دارد.بازدید : 1047
نویسنده : ابوالفضل رخشانفر

بازی Lego Dimensions که از سری بازی های لگو در سبک اکشن ادونچر محسوب می شود توسط تی تی گیمیز ساخته شده و توسط کمپانی برادران وارنر برای پلی استیشن۴و۳، ایکس باکس وان و ۳۶۰ و Wii U عرضه می شود. داستان این بازی از پیوند خوردن دنیاهای متفاوت مانند ارباب حلقه ها، لگو مووی، دکتر هو، بازگشت به آینده، سیمپسون ها، پارک ژوراسیک، دی سی کامیک و .. است البته در غالب لگو و شخصیت های اصلی آن هم گندالف، وایلد استایل و بتمن است. از نکات جالب دیگر بازی می توان به حضور لگولاس، گیملی، گولوم، بالروگ و اورک ها اشاره کرد. این بازی ۲۷ سپتامبر سال میلادی جاری در آمریکا و ۲۹ ام همان ماه در اروپا منتشر می شود.بازدید : 981
نویسنده : ابوالفضل رخشانفر

به نقل از موسیقی ما، آهنگساز فیلم‌های «تایتانیک» و «شجاع‌دل» که در ۶۱ سالگی درگذشت، در ژانویه سال ۲۰۱۵ برای تامی پیرسون خبرنگار کلاسیک اف ام توضیح داد که پیتر جکسون (Peter Jackson) از او خواسته برای فیلم سه اپیزودی «ارباب حلقه‌ها» (Lord of the Rings) که اقتباسی از اثر جی ار ار تالکین (J.R.R. Tolkien) است موسیقی متن بسازد. در آن زمان دختر هورنر تحت یک عمل جراحی قرار گرفته بوده و هورنر امکان این را نداشته که برای انجام این پروژه از او فاصله گرفته و به نیوزلند برود. بنابراین این وظیفه به هاوارد شور (Howard Shore)، آهگساز کانادایی سپرده می شود، کسی که برای این پروژه برنده جایزه اسکار شد. هورنر می‌گوید: «من پشیمان نیستم»، اما این را هم تائید می‌کند که اگر قرار بود او این موسیقی را بسازد دیدگاه متفاوتی از شور برمی‌گزید. او می‌گوید: «احتمالا من با مسائل مواجهه‌ی متفاوتی می‌داشتم. اما کیست که بگوید کسی متوجه این مساله می‌شد؟ این یک موسیقی فیلم بسیار موفق است آیا با این وجود اهمیت دارد که زیبایی شناسی من چه می‌گوید؟ مساله مهم این است که آیا موسیقی به فیلم کمک می‌کند یا خیر، که این موسیقی به خوبی از عهده این کار بر می‌آید. و این مهمترین مساله‌ی من در آهنگسازی برای فیلم است. بعضی از آهنگسازان استعداد خدادادی دارند و بعضی‌ها هم ندارند. هورنر همچنین در این مصاحبه با زبان روشن و بی‌پرده‌ای از کارگردانان نسل جوان می‌گوید و اینکه چقدر برایش سخت است یکی از آن‌ها را پیدا کند که می‌تواند با او همکاری کند. «از آن دست کارگردانانی که من سابقا با آن‌ها کار می‌کردم یا آن دست که به دنبال چیزی در یک فیلم بودند که من به دنبالش هستم دیگر در سینمای امروز پیدا نمی‌شود. این‌ها یک گروهی جوان‌تر هستند- که احتمالا به اندازه آن‌ها درتاریخ سینما غرق نشده‌اند.کنار آمدن با احساساتی که تنها جذب مسائل سطحی می‌شود دشوار است. هورنر همچنین معتقد بود این مساله به طور روزافزونی برای او مهم شده‌است که قبل از موافقت کردن برای کار با یک کارگردان جرقه‌ای میان آن‌ها زده شود. او گفته بود: «خیلی برایم پیش آمده که پیشنهاد آهنگسازی برای فیلمی به من داده شود اما ببینم که نمی‌توانم با کارگردان آن کنار بیایم. یعنی دیدگاه‌های زیبایی شناسانه مان جور در نمی‌آید و می‌دانم که نمی شود اینطور کار کرد.بازدید : 986
نویسنده : ابوالفضل رخشانفر
ﻣﺠﻠﻪ ﺍﻣﭙﺎﯾﺮ ۱۰۰ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺑﺮﺗﺮ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩ . ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﺩﻩ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺗﺎﯾﻠﺮ ﺩﺍﺭﺩﻥ ﺍﺯ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﻣﺸﺘﺰﻧﯽ ﺭﺳﯿﺪ، ﺭﺗﺒﻪ ۱۳ ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮔﻮﻟﻮﻡ ‏( ﺍﺳﻤﯿﮕﻞ ‏) ﺑﺎ ﺑﺎﺯﯼ ﺍﻧﺪﯼ ﺳﺮﮐﯿﺲ، ﺭﺗﺒﻪ ۲۸ ﺑﻪ ﮔﻨﺪﺍﻟﻒ ‏( ﻣﯿﺜﺮﺍﻧﺪﯾﺮ ‏) ﺑﺎ ﺑﺎﺯﯼ ﺳﺮ ﯾﺎﻥ ﻣﮏ ﮐﻠﻦ ﻭ ﺭﺗﺒﻪ ۳۱ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﮔﻮﺭﻥ ﺑﺎ ﺑﺎﺯﯼ ﻭﯾﮕﻮ ﻣﻮﺭﺗﻨﺴﻦ ﺭﺳﯿﺪ. ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﻧﮑﺎﺕ ﺟﺎﻟﺐ ﺍﯾﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺣﻀﻮﺭ ﮐﺮﯾﺴﺘﻮﻓﺮﻟﯽ ﻓﻘﯿﺪ ﺩﺭ ﻧﻘﺶ ﺩﺭﺍﮐﻮﻻ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺭﺩﻩ ۸۷ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ. ﺷﺎﯾﺎﻥ ﺫﮐﺮﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻫﻢ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ۵۰۰ ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺮﺗﺮ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺳﯿﻨﻤﺎ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻣﭙﺎﯾﺮ، ﺍﺭﺑﺎﺏ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ : ﯾﺎﺭﺍﻥ ﺣﻠﻘﻪ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ ۲۳، ﺍﺭﺑﺎﺏ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ : ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ ۳۲ ﻭ ﺍﺭﺑﺎﺏ ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎ : ﺩﻭﺑﺮﺝ ﺩﺭ ﺭﺗﺒﻪ ۵۲ ﺑﻮﺩﻧﺪ.بازدید : 1368
نویسنده : ابوالفضل رخشانفر

سال های سرنوشت ساز 3018 آوریل 12 رسیدن گندالف به هابیتون. ژوئن 20 حمله سائورون به ازگیلیات.در همین زمان تراندویل مورد حمله قرار می گیرد،و گولوم می گریزد. 29 ملاقات گندالف با راداگاست. ژوئیه 4 عزیمت بورومیر از میناس تی ریت. 10 زندانی شدن گندالف در اورتانک. آگوست هیچ ردی از گولوم به دست نمی آید.گمان می کنند که او در این زمان از ترس گرفتار شدن به دست الف ها و یا خادمان سائورون،در موریا پناه می گیرد؛اما وقتی سرانجام راه دروازه ی غربی را می یابد،نمی تواند از آنجا خارج شود. سپتامبر 18 گندالف پیش از پگاه از اورتانک می گریزد.سواران سیاه از گدارهای ایزن می گذرند. 19 گندالف برای درخواست کمک به ادوراس می آید،ولی شاه او را به حضور نمی پذیرد. 20 گندالف اجازه ورود به ادوراس را کسب می کند.تئودن به اوفرمان می دهد که:«برو و هر اسبی را که دوست داری بردار،اما می خواهم پیش از آن که فردا به شب بکشد، رفته باشی!» 21 گندالف شدوفکس را می بیند اما اسب اجازه نمی دهد که گندالف به او نزدیک شود.تا دیروقت شدوفکس را در دشت ها تعقیب می کند. 22 سواران سیاه شب هنگام به گدار سارن می رسند؛و مراقبان تکاور را کنار می زنند. گندالف موفق به گرفتن شدوفکس می شود. 23 چهار سوار پیش از پگاه وارد شایر می شوند.سواران دیگر،تکاوران را به سمت شرق تعقیب می کنند،و سپس برای تحت نظر گرفتن راه سبز باز می گردند.یکی از سواران سیاه به هابیتون می آید.فرودو بگ اند را ترک می گوید.گندالف پس از رام کردن شدوفکس سواره از روهان حرکت می کند. 24 گندالف از ایزن می گذرد. 26 جنگل قدیمی.فرودو به بامبادیل برمی خورد. 27 گندالف از گری فلاد می گذرد.شب دوم با بامبادیل. 28 هابیت ها در گورپشته ای به دام می افتند.گندالف به گدار سارن می رسد. 29 فرودو شبانه به بری می رسد.گندالف به دیدار بابا گمگی می رود. 30 کریک هالو ومهمانخانه بری پیش ازدمیدن صبح مورد حمله قرار می گیرند.فرودو بری را ترک می کند.گندالف به کریک هالو می رود و شب به بری می رسد. اکتبر 1 گندالف بری را ترک می گوید. 3 شبانه در ودرتاپ به او حمله می شود. 6 اوردوی مسافران درزیرودرتاپ شبانه موردحمله قرارمی گیرد.فرودو زخم برمی دارد. 9 گلوفیندل ریوندل را ترک می کند. 11 گلورفیندل سواران را از پل میتایتل عقب می راند. 13 گذشتن فرودو از پل. 18 گلورفیندل فرودو را هنگام تاریک شدن هوا پیدا می کند.رسیدن گندالف به ریوندل. 20 گریز به آن سوی گدار بروآینن. 24 فرودو بهبود می یابد و از بستر بیماری برمی خیزد.بورومیر شب به ریوندل می رسد. 25 شورای الروند. دسامبر 25 گروه حلقه شامگاه ریوندل را ترک می کند. ژانویه 8 رسیدن گروه به هولین. 11و12 یارش برف در کارادراس. 13 حمله گرگ ها درساعات اولیه بامداد.گروه شب هنگام به دروازه غربی موریا می رسد. گولوم به تعقیب رد حامل حلقه می پردازد. 14 سپری کردن شب در تالار بیست و یکم. 15 رسیدن به پل خزد-دوم،و سقوط گندالف.گروه،شب دیرهنگام به نیمرودل می رسد. 17 رسیدن گروه هنگام غروب به کاراس گالادون. 23 گندالف بالروگ را تا قله زیراک-زیگیل تعقیب می کند. 25 به زیر کشیدن بالروگ به دست گندالف و در گذشتن او.جسم او بر فراز قله می آرامد. فوریه 14 آیینه ی گالادریل.بازگشت گندالف به زندگی و آرامیدن او در حالتی از خلسه. 16 وداع با لورین.گولوم که در کناره ی غربی رودخانه پنهان شده است عزیمت گروه را می بیند. 17 گوایهیر گندالف را به لورین می آورد. 23 قایق ها شبانه نزدیک سارن کبیر مورد حمله قرار می گیرد. 25 گذشتن گروه از آرگونات و اتراق در پارت گالن.نخستین نبرد گدارهای ایزن؛کشته شدن تئودرد پسر تئودن. 26 پراکنده شدن یاران.مرگ بورومیر؛شنیده شدن نفیر شاخ او در میناس تی ریت.اسارت مریادوک و پره گرین.ورود فرودو و سام وایز به امین مویل شرقی.آراگورن شامگاه تعقیب اورک ها را آغاز می کند.ائومر خبر پایین آمدن گروه اورک ها را از امین مویل می شنود. 27 آراگورن هنگام غروب به دیوارغربی می رسید.ائومر بر خلاف فرامین تئودن نیمه شب از فولد شرقی عازم تعقیب اورک ها می شود. 28 ائومر درست بیرون جنگل فنگورن به اورک ها می رسد. 29 گریختن مریادوک و پی پین،و برخورد با چوب ریش.روهیریم ها هنگام طلوع حمله را آغاز و اورک ها را نابود می کنند.فرودو از امین مویل به پایین سرازیر می شود و به گولوم برمی خورند.فارامیر قایق تشیع جنازه ی بورومیر را می بیند. 30 شروع کنگره ی انت ها.بازگشت ائومر به ادوراس و دیدار با آراگورن. مارس 1 پگاه گذر از باتلاق های مرگ را آغاز می کند.ادامه ی کنگره انتی.برخورد آراگورن با گندالف سفید.آنان عازم ادوراس می شوند.فارامیر میناس تیریت را برای مأموریتی در ایتیلین ترک کی گوید.فرودو به انتهای باتلاق ها می رسد.رسیدن گندالف به ادوراس و شفادادن تئودن.سوارنظام روهیریم ها برای مقابله با سارومان عازم غرب می شود. دومین نبرد گدار های ایزن.ارکن براند مغلوب می شود.کنگره انتی بعدازظهر به پایان می رسد.انت ها راهپیمایی خود را به طرف ایزنگارد شروع می کنند و شب به آنجا می رسند. 3 عقب نشینی تئودن به گودی هلم.شروع نبرد شاخ آواز.انت ها تخریب ایزنگارد را به پایان می رسانند. 4 تئودن و گندالف ازگودی هلم عازم ایزنگارد می شوند.رسیدن فرودو به پشته سرباره ها در حاشیه ی برهوت مورانون. 5 تئودن ظهر هنگام به ایزنگارد می رسد.گفت وگو با سارومان در اورتانک.نزگول پروازکنان از روی محل اتراق دردول باران می گذرد.گندالف با پره گرین عازم میناس تیریت می شود.فرودو در دیدرس مورانون مخفی می شود و با گرگ و میش هوا آنجا ترک می گوید. 6 دونه داین در ساعات اولیه بامداد به آراگورن می رسند.عزیمت تئودن از شاخ آواز به مقصد دره هارو.آراگورن نیز اندکی بعد راهی می شود. 7 فرودو را فارامیر به هنت آنون می برد.آراگورن سر شب به دون هارو می رسد. 8 آراگورن با دمیدن سپیده؛«جاده های مردگان»را در پیش می گیرد؛نیمه شب به ارخ می رسد.فرودو هنت آنون را ترک می گوید. 9 رسیدن گندالف به میناس تیریت.فارامیر هنت آنون را ترک می گوید.عزیمت آراگورن از ارخ و ورود به کالمبل.فرودو هنگام گرگ و میش به جاده ی مورگول می رسد.آمدن تئودن به دان هارو.تاریکی اندک اندک از موردور به بیرون سرازیر می کند. 10 روز بی سپیده ی بسیج روهان:عزیمت روهیریم ها از دره ی هارو.فارامیر بیرون از دروازه ی شهر با تلاش گندالف نجات می یابد.گذشتن آراگورن از رینگلو.سپاهی از مورانون کایر آندروس را به تصرف درمی آوردووارد آنورین می شود.فرودو از چهار راه می گذرد،و عزیمت سپاه مورگول را می بیند. 11 گولوم به دیدارشلوب می رود،اما با دیدن فرودودرخواب نزدیک است که پشیمان شود. دنه تور فارامیر را به ازگیلیات اعزام می کند.رسیدن آراگورن به لین هیر و ورود به له به نین.روهان شرقی از شمال مورد تهاجم قرار می گیرد.نخستین حمله به لورین. 12 گولوم،فرودو را به کنام شلوب راهنمایی می کند.عقب نشینی فارامیر به دژهای جاده ی میان آبگیر.تئودن در زیر مین ریمون اردو می زند.آراگورن دشمن رابه طرف پلارگیر عقب می راند.انت ها متجاوزان به روهان را شکست می دهند. 13 دستگیری فرودو به دست اورک های کیریت آنگول.دشمن پله نور را در می نوردد. مجروح شدن فارامیر.رسیدن آراگورن به پلارگیر و غنیمت گرفتن ناوگان.تئودن در جنگل دروادان. 14 سام وایز،فرودو را در برج می یابد.به محاصره در آمدن میناس تیریت.روهیریم ها به راهنمایی مردان وحشی به بیشه خاکستری می رسند. 15 در ساعت اولیه بامداد شاه جادوپیشه دروازه شهر را درهم می شکند.دنه تورخود را بر روی تل هیزم آتش می زند.نفیر شاخ های روهیریم ها با بانگ خروس شنیده می شود. نبرد پله نور.کشته شدن تئودن.آراگورن بیرق آرون را به اهتزاز درمی آورد.فرودو و سام می گریزند و در طول مورگای به سمت شمال می روند.نبرد در زیر درختان سیاه بیشه؛تراندویل حمله نیروهای دول گولدور را دفع می کند.دومین یورش به لورین. 16 رایزنی فرماندهان.فرودو از فراز مورگای در بالای اردوگاه به کوه هلاکت می نگرد. 17 نبرد دیل.از پای درآمدن شاه براند و شاه داین پاآهنین.بسیاری از دورف ها و آدم ها در اره بور پناه می گیرند ومحاصره می شوند.شاگرات شنل و زره نیم تنه و شمشیر فرودو را به باراد-دور می برد. 18 سپاه غرب از میناس تیریت عازم می شود.فرودو به دیدرس دهانه ی ایزن می رسد؛ اورک ها در جاده دورتانگ به اودون،به او می رسند. 19 سپاه به دره ی مورگول می رسد.فرودو و سام وایز سفر خود رادرطول جاده باراد-دور آغاز می کنند. 22 شب هولناک.فرودو و سام وایز جاده راترک می گویند و به سوی کوه هلاکت در جنوب رهسپار می شوند.سومین حمله به لورین. 23 سپاه از ایتیلین بیرون می آید.آراگورن بزدلان رامرخص می کند.فرودووسام وایز سلاح و تجهیزات خود را دور می اندازند. 24 فرودو و سام وایز مرحله آخر سفر خود را تا به پای کوه هلاکت ادامه می دهند.سپاه در برهوت مورانون اردو می زند. 25 سپاه غرب بر روی تپه های سرباره به محاصره در می آید.فرودو وسام وایزبه سامانت نئور می رسند.گولوم حلقه را به چنگ می آوردودر شکاف های هلاکت سقوط می کند. سقوط باراد-دور و نابودی سائورون. پس از سقوط باراد-دور و نابودی سائورون سایه از روی دل تمام کسانی که مخالف او بودند،برخاست و بیم و نومیدی بر دل خادمان و متحدان او مستولی گشت.لورین در آن هنگام سه بار از جانب دول گولدور مورد تهاجم قرار گرفت،اما علاوه بر شهامت مردم الف آن سرزمین قدرتی که در لورین اقامت داشت بزرگ تر از آن بود که کسی بتواند بر آن چیره شود،مگر آن که خود سائورون پا پیش می گذاشت.اگرچه بیشه های واقع در مرزهای آن سرزمین لطمات فراوان خورد،تهاجم دشمنان دفع شد؛و هنگامی که سایه رخت بربست؛کلبورن پیش آمد و سپاه لورین را با قایق های بسیار از آندوین گذراند.آنان دول گولدور را تصرف کردند،و گالادریل باروها را ویران و دخمه های آن را برهنه ساخت،و جنگل از پلیدی ها پاک شد. در شمال نیز جنگ و پلیدی بیداد می کرد.قلمرو تراندویل مورد تهاجم واقع شد و نبرد طولانی در زیر درختان درگرفت و ویرانی های بسیار بر اثر حریق پدید آمد؛اما دست آخر پیروزی نسیب تراندویل شد. و در روز سال نو الف ها،کلبورن و تراندویل در وست جنگل با هم دیدار کردند؛و نام سیاه بیشه را ارین لاسگالن،بیشه ی برگ های سبز نام دادند.تراندویل ناحیه شمالی را تا به سرحد کوه هایی که در جنگل سربرآورده است،قلمرو خود کرد؛و کلبورن بیشه جنوبی را در زیر ناروز در اختیار گرفت و آن را لورین شرقی نام دارد؛اما جنگل گسترده میان این دو ناحیه به بورنینگ ها{اعقاب بئورن}و مردان جنگلی داد شد.اما پس از گذشتن گالادریل،بعد از گذشت چند سال کلبورن از قلمرو خود خسته شد و برای سکونت در نزد پسران الروند به ایملادریس رفت.الف های بیشه زار{سیلوان}در سبز بیشه بی مزاحمت باقی ماندند،اما در لورین متأسفانه فقط شمار معدوردی از مردمان پیشین ساکن بودند و در کاراس گالادون دیگر خبری از روشنایی یا ترانه نبود. در همان زمان که لشکرهای بزرگ میناس تیریت را در محاصره گرفته بود،سپاهی از متحدان سائورون که از دیرباز مرزهای قلمرو شاه براند را تهدید می کرد،از رود کارنن گذشت وسپاهیان براند را واداشت که به طرف دیل عقب نشینی کنند.وی در آنجا از کمک دورف های اره بور برخوردار بود؛و در کوهپایه نبرد عظیمی درگرفت.جنگ سه روز به درازا کشید.ولی سرنجام شاه براند و شاه داین پاآهنین هردو کشته شدند،و پیروزی نصیب شرقی ها شد.اما دشمنان نتوانستند دروازه را تصرف کنند،و بسیاری از دورف ها و نیز آدم ها در اره بور پناه گرفتند و محاصره را تاب آوردند. وقتی خبر پیروزی های بزرگ از جنوب رسید،سپاه شمالی سائورون خود را باخت؛و محاصره شدگان قدم پیش گذاشتند و خصم را شکستند.و هزیمت شدگان به شرق گریختند و از آن پس دیگر مزاحمتی برای دیل فراهم نکردند.آنگاه سلطنت در دیل به بارد دوم پسر براند رسید و تورین سوم،یا تورین سنگ خود،پسر داین در زیرکوه به جای پدر بر تخت نشست.آندو سفیران خود را به مراسم تاجگذاری شاه اله سار اعزام کردند؛و قلمرو ایشان ازآن پس تا زنده بودند،دوست گوندور باقی ماند؛و آنان تحت الحمایه شاه غرب بودند.کریستوفر لی در سن ۹۳ سالگی در گذشت
نوشته شده در یک شنبه 22 / 3 / 1394
بازدید : 1018
نویسنده : ابوالفضل رخشانفر
سر کریستوفر لی بازیگر افسانه ای بریتانیایی در سن ۹۳ سالگی در گذشت. او که با نقش آفرینی شخصیت سارومان در سه گانه ارباب حلقه ها و هابیت، کنت دوکو در مجموعه جنگ های ستاره ای و کنت دراکولا در مجموعه فیلمهای دراکولا در قلب دوستداران سینما جای دارد در هفتم ژوئن به علت مشکلات قلبی و تنفسی در بیمارستان در گذشت. وی در طی دوران فعالیت هنری اش در بیش از ۲۰۷ فیلم به ایفای نقش پرداخته بود و علاوه بر آن ۴ آلبوم موسیقی را نیز در کارنامه خود دارد. او به دلیل مشکلات جسمانی نتوانست به نیوزلند سفر کند بنابراین قسمتهای مربوط به او در سه گانه هابیت در لندن فیلمبرداری شد. مطمئنا طرفداران تالکین بازی بی نقص او را در نقش سارومان فراموش نخواهند کرد.بازدید : 1156
نویسنده : ابوالفضل رخشانفر

مارتین فریمن، بازیگر نقش بیلبو بگینز در سه گانه هابیت به مجوعه فیلم های دنیای مارول پیوست. وی قرار است در قسمت سوم فیلم کاپیتان آمریکا، «جنگ داخلی» به ایفای نقش بپردازد. در این فیلم بازیگران دیگری از مجموعه انتقام جویان حضور دارند که از میان آنها میتوان به کریس اونس در نقش کاپیتان آمریکا، رابرت داونی جونیور در نقش تونی استارک یا مرد آهنی، اسکارت یوهانسون در نقش بلک ویدو یا ناتاشا رامینوف، جرمی رنر در نقش کلینت بارتون یا هاوک آی، سباستین استن در نقش باکی بارنز یا سرباز زمستان، انتونی مکی در نقش فالکون، الیزابت اولسون در نقش اسکارلت ویچ، چدویک بوسمن در نقش بلک پانتر و در آخر دنیل برول در نقش بارون وی زیمو که نقش منفی داستان را به یدک خواهد کشید اشاره کرد. همچون مرد عنکبوتی نیز در این فیلم حضور خواهد داشت اما هنوز بازیگری برای آن مشخص نشده است. اینکه نقش مارتین فریمن در این فیلم چیست هنوز مشخص نشده است اما این احتمال وجود دارد که یک نقش دولتی داشته باشد. مارتین فریمن قبلا توانایی خود را در اجرای نقش های مختلف نشان داده است و باید دید در این فیلم پر کاراکتر چه نقشی بر عهده گرفته و چطور از پس آن بر خواهد آمد.تعداد صفحات : 21
صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 21 صفحه بعد